Shanghai International Circuit, Shanghai, China. Friday 07 April 2017.